Адамзат

20 июня

Ыйман болсо бейиштин,
Тагындасыӊ адамзат.
Сегиз жаннат бейиштин,
Багындасыӊ адамзат.

Намаз – бейиш ачкычы,
Билбейсиӊби адамзат?
Намаз окуп, бейишке,
Кирбейсиӊби адамзат.

Орозо кармап, зекетти,
Бербейсиӊби адамзат.
Акылыӊа кечикпей,
Келбейсиӊби адамзат.

Орозо келсе ар дайым,
Тутуп жүргүн адамзат.
Ачууӊ келип калганда.
Жутуп жүргүн адамзат.

Айткан тилин Алланын,
Албайсыӊбы адамзат.
Ак ниет менен мечитке,
Барбайсыӊбы адамзат.

Күнөө кылсаӊ тозокко,
Кетпейсиӊби адамзат.
Кызыл чокту аралап,
Кечпейсиӊби адамзат.

Айткан акыл-насаатты,
Албайсыӊбы адамзат.
Ак пайгамбар артынан,
Барбайсыӊбы адамзат.

Айткан сөзүн Курандын,
Укпайсыӊбы адамзат.
Жаннат кирип, тактыга,
Чыкпайсыӊбы адамзат.

Жети тозок томуктан,
Качпайсыӊбы адамзат.
Сегиз бейиш эшигин,
Ачпайсыӊбы адамзат.

Намаз окуп дүйнөдө,
Жүрбөсүӊбү адамзат.
Намаз – бейиш ачкычы,
Билбейсиӊби адамзат.

Эрте туруп, намазга
Келбейсиӊби адамзат.
Кедейлерге зекетти,
Бербейсиӊби адамзат.

Мечитке карап ар күнү,
Барбайсыӊбы адамзат.
Айткан акыл-насаатты,
Албайсыӊбы адамзат.

Өмүр бүтүп өлүмдү,
Билбейсиӊби адамзат.
Өлсөӊ барып кабырга,
Кирбейсиӊби адамзат.

Айткандарды көӊүлгө,
Илбейсиӊби адамзат.
Адам болсоӊ өзүӊө,
Келбейсиӊби адамзат.

Каржылык таап ажыга,
Барбайсыӊбы адамзат.
Тооп кылып Каабаны,
Албайсыӊбы адамзат.

Арапаттын тоосунда,
Турбайсыӊбы адамзат.
Ташты алып, шайтанга,
Урбайсыӊбы адамзат.

Жазасыны шайтандын,
Бербейсиӊби адамзат.
Ажы болуп элиӊе,
Келбейсиӊби адамзат.

Пайгамбарды зыярат,
Кылбайсыӊбы адамзат.
Отурбастан ордуӊан,
Жылбайсыӊбы адамзат.

Күнөөлөрдөн тазарып,
Турбайсыӊбы адамзат.
Көӊүлүӊдү Кудайга,
Бурбайсыӊбы адамзат.

Сонун сооп кыйласын,
Жыйбайсыӊбы адамзат.
Ээрчибестен напсиӊди,
Тыйбайсыӊбы адамзат.

Алла Таала динини,
Тутпайсыӊбы адамзат.
Пайгамбардын сөзүнү,
Укпайсыӊбы адамзат.

Алла Таала өзүнү,
Сүйбөйсүӊбү адамзат.
Махабаттын отуна,
Күйбөйсүӊбү адамзат.

Абалыӊды бир ойлоп,
Ыйлап алгын адамзат.
Алла үчүн жаныӊды,
Кыйнап алгын адамзат.

Өмүр бүтүп бир күнү,
Өлбөйсүӊбү адамзат.
Кудуретин Кудайдын,
Көрбөйсүӊбү адамзат.

Ыйманыӊды ичиӊде,
Сактап жүргүн адамзат.
Кудайымды ар дайым,
Мактап жүргүн адамзат.

Ар күн тынбай зикирди,
Айтпайсыӊбы адамзат.
Тобо кылып күнөөдөн,
Кайтпайсыӊбы адамзат.

Буйрук менен жүргөндө,
Кутуласыӊ адамзат.
Бузуп койсоӊ азапка,
Тутуласыӊ адамзат.

Жыгачтан атка бир күнү,
Минесиӊ сен адамзат.
Караӊгы көргө айла жок,
Киресиӊ сен адамзат.

Ар күн тынбай зикирди,
Айтпайсыӊбы адамзат.
Тобо кылып күнөөдөн,
Кайтпайсыӊбы адамзат.

Тилим бар деп оозумда,
Көп сүйлөбө адамзат.
Карап туруп элдерге,
Калп сүйлөбө адамзат.

Акыйда билип ак жолду,
Таппайсыӊбы адамзат.
Бейиш кирип жамбаштап,
Жатпайсыӊбы адамзат.

Акыйдасыз ак жолдон,
Азбайсыӊбы адамзат.
Тереӊдетип илимди,
Казбайсыӊбы адамзат.

Даарат алып бетиӊди,
Жуубайсыӊбы адамзат.
Жин-шайтанды өзүӊдөн,
Куубайсыӊбы адамзат.

Амал кылып соопту,
Таппайсыӊбы адамзат.
Мусулмандын айыбын,
Жаппайсыӊбы адамзат.

Тоголок Молдо