Мен дагы Аллахымды көргүм келет!

20 августа

Кычыраган кыштын ызгаар күнүндө,
Кармап кетти боордошумду түнүндө.
Кылган иши жакшылыка чакырган,
Бекем тургун душмандарга бүгүлбө!

Эми сага кара чүмбөт кийгизет,
Эл бузаар деп дооматтарды илгизет. 
Эшик ачып, бетон, муздак сизого,
Эс алгын деп сотко чейин киргизет.

Алла сүйгөн ар бир диндар пендесин, 
Сыноо берет кармайбы деп келмесин.
Билем кыйын, бирок, тозок машакат,
Бул дүйнөдө бир өлөсүң кетесиң!

Ал жер андай жаманга да окшобойт,
Бекем болсоң сени эч ким кордобойт.
Убакыт көп, Куран окуп жаттоого,
Момун адам эч бир жерде кор болбойт.

Ар бир секунд ал жердеги намаздар, 
Алты айлык ибадаттай саналар.
Алла айткан тагдыр болот турмушта,
Алар айткан өкүм куру кагаздар.

Бир аз калды жардамдын келүүсү,
Байрак желпип мусулмандар жеңиши. 
Ошол күнү шаңга толгон кубаныч,
Унуттурат бул күндөгү кейишти.

Бала-чака жакшы жашоо ойлобой,
Элге окшоп кундө жыргап тойлобой.
Үммөттүм деп Пайгамбарым өткөргөн,
Сен да жүрдүң жаман жолду бойлобой.

Билем бир күн сенин атың угулат, 
Күнөөлөрүң бири калбай жуулат.
Анткени, сен барлыгыңды арнадың,
Жалгыз гана бир Алланы улуулап.

Эгер өлсөң ушул чындык жолуңда,
Кыйнап жаткан залимдердин колунда. 
Акыретте алтын таажы атаңа,
Кийгизем деп Алла алган мойнуна.

Акыретте жүзүң сенин нурданат,
Аны көргөн энең абдан кубанат.
Ала качат талашышып үр кыздар,
Аял-жарың сени алардан кызганат.

Алдыңан дайра аккан үйүң болот,
Коңшу болуп Пайгамбарлар баары конот.
Эн улуу сыйлык болгон акыреттин, 
Алла жүзүн жанынан көрүү болот.

Чакыртып шейиттерге буйрук берет,
Шапаат кыл деп, жетимишти санап, ченеп.
Ошондо мени дагы унутпагын,
Мен дагы Аллахымды көргүм келет.

Мухаммад Али