Өмүрдө пайдалан баарын

04 ноября

Бир адам көрдүм таң калткан,
Колуна бала албаган.
Сиет деп менин шымыма,
Кийимин кымбат баалаган.

Бир үйдү көрдүм жабылган,
Үйүнө киши барбаган.
Кабанаак иттер багылып,
Дарбаза кулпта кармалган.

Жер төшөк көрдүм салбаган,
Жүк үстүнөн албаган.
Кирдейт деп сызда отурат.
Мен ошого таң калам.

Паласты көрдүм салбаган,
Адамдын буту баспаган.
Кирдетпей аны жүк кылып,
Бир жерге жыйып таштаган.

Убайын көрбөй алганды,
Убайын көрбөй салганды.
Ушундай жандар көбөйдү,
Үйрөнгөн катып салганды.

Музейге үйлөр айланды,
Үйрөнүп кооздоп алганды.
Кооздукта турат буюмдар.
Көрбөстөн андан пайданы.

Кафеге кээси кетишти,
Каадалар бүгүн жетишти.
Конокту үйгө жолотпой,
Кай бирлери жеришти.

Үйлөр көп бүгүн көргөзмө,
Көр оокат барып көргөнгө.
Нан ооз тий дебейт кээ бирөө,
Үйлөргө адам келгенде.

Жандарды көрдүм жактырбас,
Жакынын үйгө жаткырбас.
Жасалган конок төшөгүн,
Жан кишиге салдырбас.

Үйдөгү палас килемге,
Жүгүрүп балдар жүрсө экен.
Эмгектеп жүргөн наристе,
Жөргөлөп чычып сийсе экен.

Сандыкка катпай кийимди,
Жыртылганча киелик.
Өңсө да өңү кийимдин,
Өзүбүз өңбөй жүрөлүк.

Кымбат деп катпай идишти,
Пайдасын көрүп сынганча.
Кейибей оокат кылалы,
Керамик идиш сынганда.

Өтүктү жыртып бут кийсин,
Өмүргө биздин кут кирсин.
Өкүнбөй жашап өтөлүк,
Өрнөктүү жашоо күтүлсүн.

Тебелеп килем паласты,
Тепселеп тешип жырталы.
Тепселсе мейли палас деп,
Терикпей күлүп туралы.

Эскирген оокат жаңырат,
Жоголгон оокат алынат.
Көңүлдөр биздин калбасын,
Көр оокат бизге табылат.

Жакшы иштер үчүн жүгүрүп,
Жакшылык үчүн сүйүнүп.
Жашоодон баарын пайдалан,
Жанданып болсун тирүүлүк.

Ыйман желеси