Ойлон

28 октября

Өмүрдү узун сезип,
Өлүмдү унутту челип.
Жалганды сүйгөн жандар,
Жарышат дүйнө терип.

Намазды үзүп кесип,
Напсини бийик сезип.
Намыссыз жүрөт жандар,
Нашакор чылым чегип.

Көөдөндү бузуп кирип,
Көңүлү калды чирип.
Көзүнөн жаш чыкпады,
Күнөөнү кыла берип.

Максатын билбес кемтик,
Малдардай жүрсө тентип.
От жутат адамдарды,
Ойлонбой чексе ичип.

Автор: Кубатбеков Сыймык