Аксакалдын беш насааты
06.06.2020

Аксакалдын беш насааты

Абу Лайс Самаркандий (Алла ага ырайым кылсын) айтат: Мурдагы пайгамбарлардын бири түш көрөт, түшүндө ак сакалын жайкалткан, нурдуу абышка келип: “Эртең менен турганыңда биринчи көрүнгөн нерсени жегин, экинчисин жашыргын, үчүнчүсүнө жүздөнүп умтулгун, төртүнчүсүнө жолуксаң үмүтүн үзбөгүн, бешинчисинен качкын!” – дейт.

Ал пайгамбар эртең менен туруп көчөгө чыкса, көзүнө бир кара тоо көрүнөт: “Бул тоону кантип жемек элемин” – деп таң калат, буйрукту аткара берейин деп ал тоо тарапка барган сайын тоо кичирейе берет. Тоого жеткенче кичирейип олтуруп алмадай болуп калат, акырын колуна алып, бир тиштеп даамын сызат, өтө ширин, балдан таттуу экен. Жолун улап, бир аз жол жүргөндөн кийин алтындан жасалган чылапчынга жолугат, аны алып жерге көмүп жашырса бир аздан кийин кайра чыгып калат, бир нече ирет жашырганына карабастан чыгып кала берди, акыры тажаганынан таштап кетип калды. Сапарын дагы улайт, жолунан бир бөдөнө чыгат, ал бечара ителгиден качып келе жаткан экен. Ал бөдөнө: Оо, Алланын пайгамбары! Мени бул ителгиден куткарып кал – деп жалбарат. Пайгамбар ал кушту жеңине салып жашырат. Ителги келип: Оо, Алланын пайгамбары! Менин ырыскыма жолтоо болбоңуз – дейт. Пайгамбар чөнтөгүнөн макисин алып чыгып, сан этинен бир үзүм кесип берип ителгинин курсагын тойгузуп жөнөтөт. Анан жеңиндеги кушту учуруп жиберет. Бир аз жүрүп бир белгисиз жандыктын өлүгүн көрөт, ак сакалдын кеңеши менен андан качат.

Анан Кудайга кайрылат: Оо, Раббим! Бул нерселердин жандырмагын мага түшүндүрүп бер! Мен түшүнбөй калдым. Алла Таала кабар берет: Алгач көзүңө тоо көрүнүп, бирок, жанына барганыңда ширин алма болгон ал – ачуу. Ачуу алгач тоодой болот, ачууңду жутуп, ага сабыр кылып койсоң ал кичирейип, акыры балдай таттуу болот. Алтын чылапчын – сенин сооптуу амалдарың. Жакшылыктарыңды канча жашырсаң да баары бир ачыкка чыгып кала берет. Бөдөнөнүн мааниси: Бирөөдөн аманат алсаң, ага эч качан кыянат кылбагын. Үмүтүн үзбөгүн – дегени, сага бирөө жарым келип кажатын сураса, анын үмүтүн үзбөй, сураганын берип койгун. Бешинчисинен кач дегени, ал – ушак. Ушак айтуудан кач, ага жакын жолобогун!

Шарият жана Тарикаттан терилген берметтер китебинен