Бидат жана напсиге баш ийүү
06.11.2019

Бидат жана напсиге баш ийүү

Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Динге кийин кошулган адаттардан сактангыла. Албетте, кийин ойдон чыгарылган эрежелер бидат. Баардык бидат - адашуу. Ар адашуунун аягы тозок» - деген.

"Ким динибизге жаңы нерсе кошсо, ал кабыл алынбайт".

«Менин сүннѳттѳрүмдү жана менден кийинки рашид калыйпаларды (б.а тѳрт калыйпаны - азирети Абу Бакир, азирети Умар, азирети Осмон жана азирети Алини) ээрчигиле».

Бул хадистерден тѳмѳнкүдѳй маани келип чыгат:

Куранга, Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) адеп-аклагына жана Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) үммѳтүнѳн чыккан жол башчылардын жана улуу аалымдардын адеп-аклагына туура келбеген ар кандай нерсе - бидат, динден тышкары.

Кимде-ким Исламда жакшы чыйыр салып. Кандайдыр бир жакшы ишке баштоочу болсо, ѳзүнѳн кийин ошол ишти кылгандардын сообундай соопко ээ болот. Ошондой эле ал жакшы ишти жасагандардын сообунан да эч нерсе кемибейт. Ал эми, ким Исламда жаман чыйыр салып, кандайдыр бир жаман ишке баштоочу болсо. Анын күнѳѳсүн жана ѳзүнѳн кийин ошол ишти кылгандардын күнѳѳлѳрүн мойнуна алат. Кийинкилердин күнѳѳлѳрү мындан кемибейт». (Муслим: 69)

Катада «Бул - Менин Туура Жолум! Ушуну гана ээрчигиле! Буга каршы келген башка жолдорду ээрчибегиле, капырлар силерди Анын жолунан адаштырып коёт! Такыбаа болууңар үчүн силерге ушуларды буюрду» (Анаам сүрөөсү: 153-аят) деген мазмундагы аятты окуп, «Билип койгула, жол бирѳѳ. Туура жол, ал бейишке алып барат. Ибилис болсо бир канча жолдорду таап алган. Бул башаламан жолдор тозокко алып барат» деген.

Бин Масуд (Алла андан ыраазы болсун) баяндайт: «Бир күнү Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бир сызык сызып «Бул - Алланын жолу» - деди. Анан ошол сызыктын оң жак, сол жагына дагы бир нече сызык сызып «Булар да жол. Бул жолдордун эки жагында жолоочуларды чакырып олтурган шайтандар бар» - деп, анан Анаам сүрѳсѳсүнүн жогорудагы 153-аятын окуду.

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Ким менин сүннѳтүмѳн жүз үйрүсѳ, менин үммѳтүмѳн эмес» - деген.

Дагы бир хадисте: «Пайгамбарлардын кѳзү ѳткѳндѳн кийин динге туура келбеген жаңы нерселерди киргизбеген эч бир үммѳт жок. Бирок, алар канча бидат ойлоп чыгарган болсо, диндин ошончо негиздерин жоготуп койгон». (Табарани: 18-том, 99-бет)

«Сѳздүн эң жакшысы - Алланын китеби Куран. Туура жолдун эң жакшысы - Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) туура жолу. Күнѳѳ иштердин эң жаманы - кийин ойдон чыгарылган, динден болбогон жана дин негиздерине карама-каршы нерселер - бидат. Ар бидат адашуудан башка нерсе эмес. Мен силердин дене кумарына, курсактын жана напсилериңердин каалоолоруна баш ийип, жолдон адашууңардан корком. Бидаттардан сактангыла. Албетте, ар бир бидат - динден адашуу».

«Алла Таала бидатчыга тобо эшигин жабат. Бидатты таштамайынча ал эшикти ачпайт». (Ал-илалул мутанахия: 1-том, 138-бет)

«Алла Таала бидатчынын орозосун, ажылыгын, умрасын, жихадын, тобосун кабыл кылбайт. Ал Ислам чегинен камырдан суурулган кыл сыяктуу оңой эле чыгып кетет».

«Мен силерди түнү күндүзгүндѳй жарык болгон жолго калтырдым. Бул жолдон жоготууга учурай тургандар гана бурулуп кетишет».

«Ар жашоонун бир максаты, ар максаттын бир алсыз жагы бар. Менин сүннѳтүмдү кѳздѳгѳндѳр туура жолду табышат. Башка нерсени кѳздѳгѳндѳр жоготууга учурашат».

«Υммѳтүм үчүн тѳмѳнкү үч нерседен корком:

1) Аалымдын адашуусу.

2) Напсинин каалоолорун эрчүү.

3) Зулум башчы».

Оюн тууралуу:

Имам Бухари рабаят кылат: «Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Кимде-ким досуна «Кел кумар ойнойлу» - десе садага берип, тобо кылсын»-деди».

Имам Муслим, Абу Дауд жана Бин Маажалар рабаят кылат: «Ким нарда ойносо колун чочконун эти менен канына матыргандай болот».

Имам Ахмад жана башкалардын рабаятында Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Кумар ойноп олтуруп анан туруп намаз окуган киши кудум ириң жана чочконун каны менен даарат алып намаз окуган кишиге окшойт» - деген.

Имам Байхаки рабаят кылат: «Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) нарда ойноп жаткан бир топ кишилерди кѳрүп, аларга: «Жүрѳктѳр ойноп, колдор кыбырап, сѳздѳр сапырылып жаткан тура!» - деп кайрылды. (Байхаки: 10-том, 216-бет)

Имам Дайламинин рабаятында Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Тѳлгѳ, шахмат, нардага окшогон арам оюндарды ойноп жаткан кишилерди жолуктуруп калсаңар аларга салам бербегиле. Эгер силерге салам беришсе алик албагыла» - деп айтат.

Жүрөктөрдүн ачкычы китебинен