Чыдагыс ачкачылык
14.05.2019

Чыдагыс ачкачылык

Аябай ысык күндѳрдүн биринде азирети Абу Бакир үйүнѳн чыгып, мечит тарапка кадам коёт. Жолдо азирети Умарга кезигип калат да, мындай собол узатат: 

- Мындай аптатпта сени эмне үйүңдѳн чыгарды? 

- Мени үйдѳн чыгарган нерсе – чыдагыс ачкалык – дейт азирети Умар.

- Аллага ант берем, мен дагы ошол себептен үйдѳн чыктым! 

Ошентип экѳѳ кобурашып жаткан кезде, Алланын мартабалуу Элчиси да, келип калат:

- Мындай чыдагыс ысыкта силерди эмне үйүңѳрдѳн чыгарды? – деп сурайт.

Алар бир ооздон: 

- Аллага ант беребиз, ашказанды курулдаткан ачкалык чыгарды – дешет.

Ошондо Пайгамбарыбыз да: 

- Менин жаным Анын колунда болгон Затка касам ичем, мен дагы ошол себептен үйүмдѳн чыктым! – дейт.

Анан: 

- Баскыла мени менен – деп, жол баштайт.

Алар азирети Абу Аюбдун үйүнѳ келишет. Азирети Абу Аюб дайыма Пайгамбарыбызга атап тамак калтырчу, сүйүктүү Алланын Элчиси келбей калган учурларда гана, аталган тамакты үйдѳгүлѳрүнѳ бѳлүп берчү. Ал күнү Пайгамбарыбыз кечикти, ѳз убагында келбеди. Эшиктин түкүлдѳгѳн дабышын угуп, Абу Аюбдун аялы – Умм Аюб сыртка чыгат да, аларды кѳрүп: 

- Алланын Элчисине жана аны менен бирге келгендерге менин саламым болсун! – деди.

Пайгамбарыбыз салам кайтарган соң:

- Абу Аюб үйдѳбү? – деп сурады.

Жакын жерде жумуш кылып жаткан Абу Аюб Пайгамбарыбыздын үнүн угар замат, шашкалактап чуркап чыгат: 

- Алланын Элчисин жана анын жолдошторуна Алланын саламы жана тынчтыгы болсун! – деди да – Эй, Алланын Элчиси, сиз дайыма башка маалда келет элеңиз? 

Пайгамбарыбыз: 

- Сен туура айтып жатасың – деди.

Андан кийин баары үйгѳ киришти. А-бу дегиче Абу Аюб курма багына барып, мѳмѳсү аябай бышкан шакты аралап алып келди.

Пайгамбарыбыз:

- Бул бутакты аралаганыңды мен каалаган эмесмин! Баса, сен бул курмадан бизге терип бербедиң беле! – деди.

Абу Аюб: 

- Эй, Алланын ардактуу Элчиси, мен алды менен сизди курма жегениңизди кааладым, андан кийин союш союп берейин дедим – деди ак ниеттен.

- Эгер союш сойсоң, сүт бербегенин сой – деди Пайгамбарыбыз.

Алар бир короо коюнун ичинен эң жакшы козуну тандап соёт, аялына тезирээк камыр жууруп, бизге нан жасай кал, ага сен уста эмессиңби дейт. Ошентип, ал козунун жарым бѳлүгүн шорпо кылып бышырат да, жарымын чокко кактап бышырат. Баары белен болгондо Алланын акыркы Пайгамбарына жана конокторго дасторконун кенен-чонон жаят, Пайгамбарыбыз эттен кичине үзүп, аны нанга салып: 

- Абу Аюб, муну тезирээк Фатимага жеткирип бересиңби, мындайды ал кѳптѳн бери жей элек – деди. 

Абу Аюб ордунан тура калып сүйүктүү Элчисинин сүйкүмдүү кызына этти жеткирип берип келе калат. 

Тамактанып, ачкалыктарын баскан соң жүзүнѳн нуру тѳгүлгѳн Пайгамбарыбыз: 

- Нан.., эт.., түрдүү-түрдүү курмалар… - деп, бир аз тыным алып, Алланын Элчиси кѳзүнѳ жаш алат, ысык жаштар ажардуу жүзүнѳн тѳмѳн карай шорголойт: 

- Менин жаным Анын колунда болгон Затка ант берем, мунун баары силерге берилген жакшылыктар, Кыямат Күнүндѳ ар бириң ушулар үчүн сураласыңар. Кимиңер ушундай жакшылыктарга туш болсо, колун сунар алдын: «Биссмиллахи» - деп баштасын курсагы тойгон соң: «Бизди тоюндурган, жакшылыктардын эң абзели буюрган Алла Таалага миң мерте шүгүр десин – деди.

«Сахабалардын жашоосу» китебинен.