Кумурска менен дан талашып сүлөөсүнгө жем болгон күйкө
05.09.2020

Кумурска менен дан талашып сүлөөсүнгө жем болгон күйкө

Эрте жаз "жоон сүзүлдү, ичке үзүлдү" болгон учур. Кышка камдалган азыктар түгөнүп, бүт жанзат дармансыз, бышыкчылыкка көз арткан.

Бир кумурска чөп арасынан бир даана дан таап алып, бүт күчү менен аны өз коому тарапка сүйрөй баштады. Нымдуулуктан жибип оорлошкон данды чөптөрдүн арасында кээде көрүнүп, кээде көрүнбөй кыйла аралыкка сүйрөп келди. Ал данды ачтыктан кыйналып жаткан коомуна алып баруусу зарыл болчу. Чак түшкө чейин данды бар күчү менен тарткылап, акыры чөбү жок жалаңдык, тегизирээк жайга жетти. Эми эптеп данды дөбөгө чыгаруу керек. Ал данды кээде тиштеп көтөрсө, кээде сүйрөп, кээде тоголотуп баратты. Акыр акыбет дөбөгө чыгууга аз калды, демин ырастап алууга токтоду ...

Капылетте калып, дан ылдыйга томолонуп кетти. Кумурска аны токтогон жайынан кайра жогору көздөй азап менен сүйрөй баштады. Анын буттары алсыздыктан калтырап жатты. Бирок, айла канча! Данды ийнине - коомуна жеткирүү керек! Үмүт, жакшы ниет ага күч берди. Данды томолотуп жатып дөбөгө чыгарды.

Ошол учурда бир күйкө данды көрө калып, кумурсканын жанына келди. Негизи күйкө дан менен эмес өлүмтүк менен азыктанса да, кумурсканын жалгыз даны көзүнө жакшы көрүнүп калып, аны тартып алгысы келди да кумурскага:

- Эй кумурска, ал данды мен оозумдан түшүрүп ийгем. Эки күндөн бери ачкамын. Менин ырыскымды ала качып баратыпсың. Аны кайда алып барасың? Мага бер, мен ачмын! - деди.

Кумурска болсо бал тил менен:

- Эй жанзаттардын олжолуусу! Мен бул данды ачкалыктан азап чегип жаткан өз коомума алып баратам. Алар канча аптадан бери дарак тамырын кемирип күн көрүп жатышат. Сенде болсо Кудай берген шамдагай буттарың, шамалдай канаттарың бар. Алардын жардамында дан бар жайларга учуп бар. Мендей алсыз байкушка зордук кылба! Бизди ырыскысыз койбо. Экөөбүздүн да Аллахыбыз - Жаратуучубуз күчтүүлөр алсыздарга ырайым кылуусун буюрган. Ал Заттын буйругуна моюн сун! - деди да данды дагы үйүн карай сүйрөй баштады.

Күйкө үмүттүү жана коркунучтуу көздөрү менен ага карап, учуп кетүүгө шашкан жок. Ошол учурда капыстан бир сүлөөсүн пайда болду, ой-пикири бир даана гана данда турган күйкөгө чабуул кылды. Аны кармап алды.

Кумурска болсо данды томолото-томолото ийнине жеткирди. Анын коому ошол дандын себебинен тыт бышыгына жетип алды.

Карапайып калктын машакат жана маңдай тер менен тапканына көз артып жаткан мыйзамдуу жана мыйзамсыз "күйкөлөр"дүн сазайын берүүчү "СҮЛӨӨСҮН"....

Абибилла Кадырбердиев