Курандын негизинде илимий ачылыштар
08.07.2020

Курандын негизинде илимий ачылыштар

Урматтуу окурмандар! Биз сиздерге медицина илиминде да Ыйык Курандын чыныгы Алла Тааланын сөзү экендигине далил боло алуучу илимий акыйкаттар бар экендигин жана аларды пайгамбарыбыз Мухаммед (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) 14 кылым мурда эле бизге кабарлагандыгы жөнүндө айтып өтмөкчүбүз. Мисалы, Алла Таала Ыйык Курандагы «Нух» сүрөөсүнүн 13-14-аяттарында: «Эмнеге силер Алланы улуулоону каалабайсыңар?! Чындыгында силерди баскычма-баскыч жаратпадыбы?!»,- деп, адам баласынын энесинин жатынында баскычтуу түрдө акырындап жаратылгандыгы жөнүндө кабар бергенине көңүл буралы! Анткени, Алла Таала Өзүнүн Ыйык Куран китебинде бул илимий акыйкат жөнүндө 14 кылым мурда эле кабар берип койгон болсо, ал эми азыркы өнүккөн медицина илими бул акыйкатты акыркы жылдарда гана изилдеп тапкан. Ошондой эле Алла Таала Ыйык Курандагы «Сажда» сүрөөсүнүн 8-аятында: «Андан соң анын тукумун кыпындай суудан турган уруктан жаратты»,- деп, адамдын пайда болуусу толук бел суудан эмес, балким ушул бел суусунун кыпындай бир бөлүкчөсүнөн башталаарын өтө так сүрөттөп, баяндап кеткендиги жөнүндө кабарыңыздар барбы?! Себеби, азыркы кездеги медицина илими тактагандай, бул бел суусу көптөгөн көзгө көрүнбөгөн майда жыныстык клеткалардан түзүлгөн. Алардын ар биринин узундугу 0,0016 мм ге барабар. Бир жолу чыккан бел суусунда 500 миллионго жакын жыныстык клеткалар болуп, өз ара күрөшүүдөн соң алардын бирөөсү гана жеңип чыгып, эненин урук клеткасына жетип, жайгашат жана ушундан кийин гана түйүлдүктүн өрчүүсү башталат. Ал эми Алла Таала адам баласынын эненин жатынында тамчы суунун бир нече баскычта өзгөрүп барып, наристеге айланганга чейинки тогуз айлык убакытта үч кабат караңгылык ичинде акырындап, жаратылаары жөнүндө Ыйык Курандагы «Зумар» сүрөөсүнүн 6-аятында: «...Алла силерди энеңердин жатынында үч катмар караңгылыкта бир жаратылыштан кийинки жаратылыштар менен жаратат...»,- деп, мындан 1400 жыл мурда эле кабар берип кеткендиги да тан калыштуу кабарлардын бири болуусу менен бирге ар бир акыл ээсин өзүнө каратпай койбойт. Эми адам баласынын эненин жатынында бир тамчы суудан наристеге айланганга чейинки мөөнөт ичинде бир нече көрүнүштө өзгөрүп баруучу негизги баскычтары жөнүндө Ыйык Курандагы «Муминун» сүрөөсүнүн 13-14-аяттарында кантип сүрөттөлгөнүнө көңүл буралы: «Андан кийин аны бекем жайдагы бел суусу кылдык. Андан соң суудан коюу канды, коюу кандан бир кесим этти, бир кесим эттен сөөктөрдү жаратып, ал сөөктөргө эт каптадык, андан кийин ага жан киргизип аны башка бир жанзат абалында жараттык. Эң жакшы жаратуучу Алла - Берекеттүү, Улуу». Медицина илимпоздору түйүлдүк эненин жатынында беш баскычтан өтүп чоңоёру жөнүндө жакынкы жылдарда гана так бир чечимге келишкен болсо, ал эми Ыйык Куран бул медициналык илимий акыйкат жөнүндө мындан 14 кылым мурда эле кабарлап кеткендигин жогорудагы аят ачык-айкын көрсөтүп турат. Ошондой эле Пайгамбарыбыз Мухаммедге (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Алла Тааладан эң биринчи түшүрүлгөн «Алак» сүрөөсүнүн биринчи эле аяттарында: «Оку! инсанды коюу кандан жараткан Раббиңдин ысымы менен», - деп айтылган. Аятка жакшылап көңүл бурган ар бир акылдуу адам Алла Таала адамдын жаратылуусундагы экинчи өнүгүү баскычы жөнүндө кабар берип жатканын байкайт. Демек, сөз жатынга жабышкан урук клеткасы - коюу кан жөнүндө жүрмөкчү. Түйүлдүктүн пайда болуусунун баштапкы өнүгүү баскычтары жатынга түшкөн бел суусунун акырындык менен «коюу канга» айлануусунан башталат. Бул коюу кан киндик түтүгүнө айлануучу түтүкчөнүн жардамы менен жатынга жармашып, ушул киндик түтүгүнүн жардамы менен эненин канындагы керектүү азык-заттарды алуу үчүн эненин канын соруп жашайт. Бул баскыч уруктун жатынга түшүп, түйүлдүктүн бир кесим этке айлануусуна чейинки мезгилдеги көрүнүш. Медицина илимпоздору адам баласынын эненин жатынындагы адепки пайда болуу баскычтарын жаныбарлардын канын соруп жашоочу сүлүк курттун азыктануусуна окшотушкан. Анткени, адам баласы түйүлдүктөгү өсүп-өнүгүү баскычтарында сүлүк курт сыяктуу канды соруунун негизинде азыктанып жашайт. Ушуну менен бирге сүлүк курттун башкалардын денесине жармашып алып аткарган функциялары жана көрүнүштөрү жатынга жармашкан коюу кандын аткарган функцияларына жана көрүнүштөрүнө аябай окшош.

Урматтуу окурмандар! Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сахабаларынын бири Бин Масуд адам баласынын жаратылгандан баштап өмүрүнүн аягына чейинки тагдыры Алла Таалага белгилүү экендиги жөнүндөгү хадисин мындайча айтып берген: «Чындыгында, силердин ар бириңердин жаралышыңар энеңердин ичинде кырк күн урук түрүндө, андан кийин дагы ошончо күн уюган кан түрүндө, андан кийин дагы ошончо күн бир кесим эт түрүндө өтөт. Андан соң ага периште жиберилип, түйүлдүккө үйлөп жан салат жана төрт сөздү жазууга буюрулат: анын ырыскысын, өмүрүн, иштерин жана анын бактылуу же бактысыз болоорун». Чындыгында, хадисте айтылгандай, ар бир адам баласынын жаралышы эненин ичинде кырк күн урук түрүндө, андан кийин дагы ошончо күн уюган кан түрүндө, андан кийин дагы ошончо күн бир кесим эт түрүндө өтүүсү жөнүндөгү кабарлардын чындык экендигин азыркы медицина илими да так далилдеген. Ушуну менен бирге түйүлдүккө Алла Таала тарабынан периште жиберилип, ага үйлөп жан салууга жана анын ырыскысын, өмүрүн, иштерин жана бактылуу же бактысыз болоорун жазууга буюрулушу жөнүндө Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кабар берип жатканы да бекеринен болбосо керек. Жер жүзүндөгү ар бир адам өзүнүн кантип жаралганы жөнүндөгү чындыкты так билүүгө умтулбай койбосо керек. Ошондуктан, жогоруда сунуш кылынган Ыйык Курандын аяттарындагы жана хадистердеги өтө жогорку илимий тактык, чындыктын негизи кайда экендигин ачык-айкын көрсөтүп тургандыгын сиздерге дагы бир жолу айтып өтүүнү туура көрдүк. Себеби, бул чындык Ыйык Куран Алла Тааланын Сөзү жана пайгамбарыбыз Мухаммед (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Ал Улуу Заттын чыныгы Элчиси экендигине күбөлүк берет. Ошондой эле Алла Таала Өзүнүн Жер жүзүндөгү эң акыркы элчиси жана пайгамбары Мухаммедге (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) керемет кылып берген Ыйык Курандагы «Фуссилат» сүрөөсүнүн 53-аятында: «Биз аларга чындыгында Куран чындык экендиги толук ачыкка чыкканга чейин, дүйнө жүзүндө жана алардын өздөрүндө Өзүбүздүн аят-белгилерибизди көрсөтө беребиз. Акыры сенин Раббиң ар бир нерсеге күбө экендиги жетээрлик эмеспи?!»,- деп айткандай, Ал Улуу Зат Өзүнүн Жаратуучу экендигине далил болуучу кереметтерин бизге көрсөтүп жаткандыгын байкасаңыздар керек. Ал эми 1981-жылы Сауд Арабия мамлекетиндеги Даммам шаарында медицина илимдеринин чөйрөсүндө өткөрүлгөн жетинчи дүйнөлүк конференцияга катышкан Канададагы Торонто университетинин профессору, Анатомия жана Эмбриология илиминде көптөгөн илимий ачылыштарды ачкан, «Адамдын жаралуусундагы өнүгүү баскычтары» аттуу китептин автору Кейс Моор адам баласынын баштапкы жаралуусундагы өсүп-өнүгүү баскычтарын Ыйык Куранда өтө кылдаттык менен сүрөттөлгөнү жөнүндө билген соң: «Албетте, бүгүнкү күндө Ыйык Куран Алла Тааланын сөзү жана Мухаммед пайгамбар Анын Жер жүзүндөгү чыныгы элчиси экендигине күбөлүк бербей коё албайм. Анткени, мындан 14 кылым мурда адамдын денесин изилдөөчү аспаптар, мисалы: микроскоп, лазер, рентген нурлары жана бир нече эсе чоңойтуп көрсөтүүчү линзалар жок заманда жашап өткөн Мухаммед пайгамбардын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) адам баласынын көзүнө көрүнбөгөн өсүү баскычтарын мынчалык так сүрөттөөсү анын бул маалыматтарды өз оюнан айтпагандыгын ачык көрсөтүп туруусу менен бирге Ыйык Курандын Алла Тааладан башка бирөөнүн сөзү эмес экендигине ачык күбөлүк берип жатат», - деп айткан.

Бейиш гезити