Зекет
24.03.2020

Зекет

Алла Таала мындай дейт: «…алар зекетин да беришет…». (Муминун сүрөөсү: 4-аят)

Абу Хурайрадан (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылынганы боюнча Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Алтын-күмүш, акчасы бар болуп, алардын акысын, ѳлчѳмү белгиленген зекетин бербегендер үчүн Кыямат күнү ошол алтын-күмүш эритилип жалпак тактайга айландырылып, денелери алар менен күйгүзүлѳт жана жамбашы менен жону ушул тактайлар менен кайрылат».

Б.а., элүү миң жылга созулган Кыямат сурак күнү бул тактайлар муздаган сайын кайра-кайра ысытылат жана бул кѳрүнүш сурак бүтүп, ар бир кишинин бейишке же тозокко бараары билингенге чейин улана берет.

Алла Таала мындай дейт: «Алтын-күмүш чогултуп, аларды Алла жолунда колдонбогондорго жан ачыткан азапты сүйүнчүлѳ! Кыямат күнү ошол алтын менен күмүш тозок отуна ысытылып, аны менен маңдайлары, мурундары жана арка-бели кайрылат жана аларга: «Мына ушул ѳзүңѳр үчүн чогултканыңар. Чогултканыңардын даамын таткыла»деп айтылат». (Тобо сүрөөсү: 34-35-аяттар)

Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) «Кыямат күнү «Биз үчүн парз кылынган акыбызды бербеди» деген жардылардан улам башына балээ келген байлар курусун! Анткени, ошол учурда Алла Таала жардыларга: «Улуулугумдун урматына бүгүн силерди ѳзүмѳ жакындатып, аларды алыстатам», - деп айтат».

Анын артынан Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Алардын байлыктарында тилемчи менен колунда жоктордун белгилүү акысы бар» (Маариж сүрөөсү: 24-25-аяттар) деген маанидеги аятты окуду.

Рабаяттарга караганда, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Миражга чыгарылган түнү сүтү саалган соң ѳздѳрү улуу отко жайылган же ысык таштын үстүнѳ айдалган койлор сымал тозокту кѳздѳй айдалган алды-арты жамаачы кийимчен кишилердин тобун кезиткирет да, Жебирейилден (Алланын саламы болсун): «Булар кимдер?» - деп сурайт.

Жебирейил периште Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Булар мал-мүлкүнүн зекетин бербегендер. Алла Таала аларга зулумдук кылган эмес. Алла Таала θз пенделерине эч качан зулумдук кылбайт» - деп жооп берет.

Жүрөктөрдүн ачкычы китебинен