28.09.2019

Аманатка кыянат, илимсиздиктин жайылуусу, убакыттын берекеси кетүүсү