10.06.2019

Жетимиш көйгөйдөн кутулууга себеп болгон келме