24.08.2019

Намазда каргадай чокуба, иттей комдонбо, төөдөй жатпа