Кайдан келдик? Кайсы жакка баратабыз?

12 декабря

Карылардан ала албай батаны,
Кайран жаштык кетиргенбиз катаны.
Эңкейүүгө дарманы жок адамдар,
Эл көрсүндө кийилгендир чапаны.

Акыл айтпай жаштарына чалдары,
Ата-эненсин сыйлабады балдары.
Кайыкка максаты жок түшүп алып,
Канчалаган жандар жолдон адашты.

Сараң адам байлык дүйнө кууганы,
Сенек болду мансап үчүн тууганы,
Сыноосуна чыдай албай турмуштун,
Сындырышты бакыт багын урпагы.

Кайгыраар ар бир адам өткөнүнө,
Калп жалган өмүрдөгү өтмүшүнө.
Кап аттиң деген күндөр келет тура,
Кайнаган тозок отту көргөнүңдө.

Автор: Кубатбеков Сыймык