Жамандар сөздөн калбайт

07 января

Сезимди сезбегенге,
Сенсиң деп жалынбагын.
Баркы жок адамдарга,
Баалуу сөз арнабагын!

Акылсыз түркөйлөргө,
Айтылган насаат жетпейт.
Жагымдуу жылуу сөздөр,
Жүрөктөн такыр кетпейт.

Намыскөй чынчыл жандар,
Намаздан ыракат алат.
Напсиге кул болгондор,
Насипсиз азап табат.

Сый достук билбегендер,
Сырыңды сактай албайт.
Жарышып үрүп иттей,
Жамандар сөздөн калбайт.

Уялчаак илим албайт,
Уятсыз дене жаппайт,
Бекерчи ууру жандар.
Бул дүйнө бакыт таппайт.

Урматтап деги чалбайт,
Урушуп сөздөн калбайт.
Ушундай жалган дүйнө,
Уктасаң түшүң алдайт.

Жакшылык ишти утуп,
Достукту бекем тутуп.
Дайрадай сыноо жеңет,
Ыймандын даамын жутуп.

Жакшылар саны аздыр,
Жамандын иши таздыр.
Жер асты баардыгына,
Жетиштүү турак кабыр!

Жазган: Кубатбеков Сыймык