Бир аялдуу эркектерге
03.12.2021

Бир аялдуу эркектерге

Сахиб бин Убада айтат: Өмүр баян китептерин окуганымда: "Баланча каза болду, астында баланча жана түкүнчө аялдары бар эле" - деп жазылган. Бир аялдуу эркек жөнүндө "Баланча каза болду, үстүндө баланча аялын таштап кетти" - деп кэлээр эле.

Бин Сина айтат: "Кишиде бир аял болсо, денеси жана рухунда оорулар болуп, жигиттик кезинде ага карылык жетет. Арка жана моюн сөөктөрү жана муун ооруларына арыздана баштайт. Үмүтсүздүккө түшүп, зээни мококтошот, жүзүнүн түсү кубарып, нуру азаят, көп арыздануучу жана жемелөөчү ажылдак болуп калат.

Казы бин Масуд айтат: Бир аялдуу киши казылыка жана адамдар арасында өкүм чыгарууга жарабайт.

Бин Хайян Тавхидий айтат: Бир калкты көрдүм, алар бир аялдуу кишини араларына кошпос жана маектеш болбос экен, аны төмөн жана кичинекей адам деп эсептешет экен.

Бин Халид айтат: Илгерки заманда жок болгон калктардын жашоосун изилдегенимде, алардын бир аялдуулукка адаттангандарын байкадым.

Абид бин Мийсар айтат: Бир аялдуу кишинин ибадаты орундуу жана туура болбойт.

Харун Рашиддин уулу Мамунга айтышты: Басра шаарында бир аялдуу эркектер калкы бар экен. Ал: "Алар эркек эмес экен, табият жана сүннөткө тетири иш кылышат экен" - деди.

Бин Юнус Музанийге айтышты: Эмнеге жөөттөр жана христиандар көп аялдуулуктан алысташкан? Ал: "Алар ушундай калк, кордук жана бечаралык маңдайларына мөөрлөнгөн жана Алланын каарына дуушар болушкан" - деди.

Абу Маруф Кархийден сурашты: Бир аялга гана үйлөнүп захиддикти (ибадатка берилүү) үмүт кылган калктын өкүмү жөнүндө эмне дейсиз? Ал: "Эч нерсе, алар жиндилер! Захиддиктен эмнеге жетишсе да Абу Бакир, Умар, Усман жана Алинин саптарына жетишпептир" - деди.

Бин Фаяздан бир аялдуу киши жөнүндө сурашканда: "Алар жеп-ичип, дем ала турган өлүктөр" - деди.

Бин Исхак Нишапурий кырк өлкөгө аким болгондо бир аялдуу кишилерге белек, жөлөк пулдарды берүүгө тыюу салды. "Эмнеге мындай кылдыңыз?" - деп сурашканда: "Белектер жана жөлөк пулдар Алланын байлыгы, аларды акмактарга бербейбиз" - деп жооп кылды.

Бин Атауллах бир аялдуу кишилер жөнүндө: "Улуулардын санатына ээрчибеген кишилерди кичиктерден эсептейбиз" - деди.

Ал эми Орто Азия, Самарканд, Бухара чөлкөмдө...

Такйиддин Музаний Самаркандга сот болуп баратканда ага бул калктын эркектери "Бир аялдан ашык албайт" - дешти. Ал: "Алар өзү мусулманбы?" деп сурады. Соң аларга кооз насааттарды кылды, бир ай өтпөй үч миң бой жүргөн киши ажырашкан, жесирлерге никеленишти. Кайсыл жерде кыз жана жубандар болсо бардыгы эрлүү болушту.

Имам Хирсий айтты: Алла Таала үйлөнүү жөнүндө сөз катканында: "Эки, үч жана төрт" - деп баштады, "Бир" деп баштаган жок. "Бир"ди аягында эске алды, себеби бул -  эркектердин кемчилиги, тактап айтканда алардын кемчилиги - адилетсиздик жана коркуу.

Жазган: Абу Абдуррахман

Которгон: Мамырбек Аттокур