Кыздардын трагедиясы
29.09.2022

Кыздардын трагедиясы

Жахилия дооруна тиешелүү дагы бир жамандыкты Курани Карим төмөнкүчө баяндайт:

«Качан алардын бирөөсүнө кыздуу болгону жөнүндө сүйүнчү айтылса, ачууга буулугуп, жүздөрү карайып кетет. Дагы ал кызды айласыз кор болуп алып калуу же тирүүлөй топуракка көмүү жөнүндө ойго батып, өзүнө сүйүнчүлөнгөн кыздуу болуунун «жамандыгынан» намыс кылып адамдардан жашырынып алат. Байкагыла, алар бул кылыктары менен кандай туура эмес өкүм чыгарышат». (Нахл сүрөсү: 58-59-аяттар)

Караңгы доордо, кыз төрөлсө ачууланып, түнөрүп, өтө нааразы болуп, уяттан элге көрүнбөй жашынышчу. Мындай кабарды угар замат айласын таппай өтө оңтойсуз абалга кабылчу, жашынарга тешик таппай, эки иштин кайсынысын кылсам деп бир чечимге келе албай айласы куручу. Коомчулуктун ичинде кордолууга чыдап, кызды өлтүрбөй тирүү калтырабы же болбосо намысын «тазалоо» үчүн кызын өлтүрөбү?...

Мына, аялзат жахилия доорунда ушундайча кордолчу жана мындайча кордоо, шылдыңдоо, төмөн даражага түшүрүү жахилия доорундагы арабдарга гана тиешелүү эмес эле. Рим жана Сасаний империяларында да ушундай абал бар эле. Ошондуктан Ислам дини жалгыз Арабиядагы аялдарга эмес, ааламдагы бүткүл аялдарга жаңылануу алып келген.
Ооба, алгачкы жолу Куран мындай айбандыкка каршы чыгып, кандай себеп менен болсо дагы балдардын өлтүрүлүүсүнө тыюу салган:

«Балдарыңарды кембагалдыктан коркуп өлтүрбөгүлө; силерге да, аларга да Биз ырыскы беребиз...». (Анаам сүрөсү: 151-аят)

Алла Таала аларга мындай деп айткан сыяктуу: «Балдарыңарды эмне үчүн өлтүрүп жатасыңар? Силерге да, аларга да ырыскыны Мен беремин. Көрбөй турасыңарбы, жер жүзү даркан дасторкон сымал даярдалып силерге дүйүм ырыскылар сунулууда. Асман силерге жардамга келүүдө. Булуттарды силер үчүн айдап келип, жамгыр жаадырган, жер бетине көп сандаган өсүмдүктөрдү өстүргөн Менден башка ким болуусу мүмкүн, Булардын баарына күбө болуп туруп, кайсы акыл, кайсы абийир жана кайсы ынсап менен балдарыңарды өлтүрүп жатасыңар? Унутпагыла, мындай залимдер жазасыз калбайт.

Курани Каримдеги: «Тирүүлөй көмүлгөн ар бир кыздан кандай күнөө себептүү өлтүрүлгөнү суралган кезде...» (Таквир сүрөсү: 8-9-аяттар) деген маанидеги аят, ошол доордун ырайымсыздыгы тууралуу кабар берүүдө.

Бир күнү бир сахаба Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) келип, жахилия дооруна тиешелүү бул мыкаачылыкты төмөнкүчө айтып берет: Оо, Алланын Элчиси! Биз жахилия доорунда кыздарыбызды тирүүлөй көмчүбүз. Менин да бир кызым бар эле. Апасына «Муну кийиндир, таякесине алып барам» дедим. Аял мунун эмне экенин билчү. Кызы бир аздан кийин аңгекке ыргытыларын жана анда жан талашып өлөрүн билсе да, анын бул жапайылыкка каршы чыкканга акысы жок болчу. Ыйлап-ыйлап басылмак. Аялым айтканымды аткарды. Кызым, чынында эле таякесиникине баратам деп ойлоп, кубанып ары-бери чуркап жатты. Аны колунан жетелеп, мурдатан казып даярдап койгон бир аңгектин жанына алып келдим. Ага:«Аңгекти карасаң», - дедим. Эми эле ылдый карап жатканда, аны бир тээп, аңгекке түшүрүп жибердим. Бирок бир колу менен аңгектин жээгин кармап асылып калды, бир жактан жанталашып жатат, бир жактан: «Атаке, үстүң булганып калды», деп кийимимди тазалаганга аракеттенип жатты. Мен буга карабастан, аны дагы бир жолу тээп аңгекке түшүрүп, тирүүлөй топуракка көөмп салдым».

Сахаба муну айтып жатканда Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жана жанындагылар эчкире-эчкире ыйлап жатышты. Бирѳѳ: «Сен Алланын Элчисин эмнеге капалантып жатасың?», - дегенде, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «кайра баштан, дагы бир жолу айтчы», дейт. Ал киши окуяны дагы бир жолу айтып берет. Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) көздөрүнөн сызылган жаштары куттуу сакалынан ылдый агып жатты. Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) трагедиялуу окуяны кайра айттыруу менен төмөнкү нерсени айткысы келип турду: «Мына, силер Исламдан мурун ушундай болчусуңар! Кайра-кайра айттыруу менен Исламдын силерге берген адамгерчилигин дагы бир жолу эстетейин дедим!».

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен