Максатка умтулуу
26.08.2022

Максатка умтулуу

Бир айылда бир кичинекей бала жашайт. Ал айылда жашаган башка адамдардан айырмаланып өзүнө ишенген максатына умтулган мүнөзгө ээ болот. Бир күнү түшүндө уч-кыйырсыз деңизди көрөт да, эртеси ал деңизди издеп жөнөмөкчү болот. Айылда жашагандар деңизден алыс жашагандыктан, ал тууралуу түшүнүгү да жок эле. Ошондуктан баары: "Ошончолук көп суу кайдан болмок эле, бала акылдан айнып калган го", – дешет. Ошентип, бала уч-кыйырсыз деңизди издеп жөнөйт. Көп күндөр жүрүп отуруп жолдордун айрылышына келет да, оң жагына түшүп кете берет. Бир топтон кийин тынч жашоо өткөрүп жаткан айылга келет. Жолоочунун жер кезип жүргөн максатын билгенден кийин жергиликтүү эл: "Түшүңдө көргөн деңизди издеп эмне кыласың. Андан көрө бул жерде калып тынч жашооңду өткөрө бер", – деп акыл айтышат. Ошентип, бала ал жерде тынч жашап калат.

Бир топ жыл өткөндөн кийин баланын түшүнө кайрадан дениз кирет. Баланын ышкысы кайра күчөп, деңизди барып көрүүгө кайрадан жол тартат. Баягы жолдун айрылышына кайтып келип ортодогу жолго түшүп, жолун улантат. Бир топ убакыт жүргөндөн кийин кичинекей шаарчага туш келет. Шаардын турмушу айылдыкынан айырмаланып жандуу, көңүл ачуучу нерселери көп экен, жаштарды өзүнө тарткан жаңы жашоосу менен жагып калат да, бала ошол жерде туруп калат. Ал жерден окуп, иштеп, жолго чыккан максатын эсинен чыгарып, бир топ жыл жашайт. Ошондой күндөрдүн биринде түшүнө дагы уч-кыйырсыз деңиз кирет. Анан ал жаш кезиндеги максатын орундатуу үчүн кайрадан бел байлап жолго чыгат.

Келген жолу менен кайра артка барып, айрылыш жолдун үчүнчү багытын көздөй жол тартат. Бул жолу ал калың токойго туш келет, токойдун ортосунда жакшынакай  келин жашаган кичинекей жыгач там турганын көрөт. Учурашкандан кийин жолоочунун максатын уккан келин күйөөсүнүн согушка кетип келбей калганын айтып, аны өзү менен үй-бүлө куруп, мында калуусун суранат. Ошентип, ал келиндин сунушуна макул болуп, аны менен туруп калат. Бала-чакалуу болуп турмуш кечирип жаткан күндөрдүн биринде көк деңиз дагы түшүнө кирип унутулуп бараткан ышкысын кайрадан козгойт. Кыялымдагы максатыма жетпесем, бүтүн өмүрүм текке кетет деген ал карып калганына карабай баарын таштап жолго чыгат. Баягы айрылыш жолго келип, акыркы багыт боюнча жол тартат да, бийик тоонун этегине келет. Өмүр бою эңсеп келген максатына жетпей калуу коркунучу анын оюн бийлеп алат. Акыры болгон күчүн жыйнап, кыйынчылык менен тоонун башына чыгат. Ал бийик тоонун үстүнөн тээ алыстагы баягы айрылыш жолдорду, тынч жашаган айылды, кичинекей шаарчаны жана токойдун ичиндеги үй-бүлөсү калган кичинекей тамды көрөт. Андан ары далай жолу түшүнө кирген уч-кыйырсыз көк дениз чалкып жатканын, кызыгы – айрылыштагы ар бир жол деңизге алып барганын көрөт. Кыялындагы максатына жеткенине сүйүнгөнү менен, көзүнөн армандын ачуу жашы кылгырат. Эңсеп жүргөн максатына жетүү үчүн бир да жолу баштаган жолунун аягына чейин барбагандыгына катуу өкүнүп, акыркы демин чыгарат...

Чыныгы турмуштун ыракатын эңсеген адам бардык кыйынчылыктарга бел байлап, ал үчүн жанын курман кылууга даяр болууга тийиш. (Ф.Э.Дзержинский)

Адамдын оюнда кандайдыр бир максат пайда болсо, аны ишке ашыруу убакытка гана көз каранды. Чечкиндүү адамдын иши алгач оюнда калыптанат. (Лиллиан Уайтинг)

Адам оюндагысын өзу гана ишке ашыра алат. Мындай учурда башкалардын пикиринен жана ишинен көз карандысыз болуу – анын ишиндеги эркиндигин камсыздайт. (Джо Рубимо)

Ишенимдин күчтүү же алсыз болуусу акылдан эмес, чечкиндүүлүктөн көз каранды. (Люк де Клапе)

Башканын милдетин жакшы аткаргыча, жаман да болсо, өзүңдүн милдетиңдин өтөөсүнө чык. (Белгисиз автор)

Турмуш сабактары китебинен